Bar-Lev High-Tech-Park צור קשר תפריטסגור

מעוניינים לשמוע עוד? צרו קשר

מכירות

רם לוינסון
מנהלת האתר
1-700-555-080
ram@barlevhightech.co.il

מאי 2021
תקנון פעילות "חבר מביא חבר" המוצע ע"י חברות הפועלות בפארק הייטק בר לב:

פארק הייטק בר לב מהווה בית ובסיס פיתוח צפוני לחברות הייטק ומיזמים טכנולוגיים ממגוון ורטיקלים וביניהם שלוחות של חברות מהמובילות בארץ ובעולם כמו גם חברות בעלות מטה צפוני.

החברות הפועלות בפארק ההייטק מגייסות עובדים באופן עצמאי שוטף ורציף. פארק ההייטק מסייע לחברות למקסם את יעילות והצלחת תהליך איתור מועמדים מתאימים לבסיסם הצפוני ואיוש המשרות. המשרות הפתוחות מרוכזות בדף המשרות הפתוחות.

ההשתתפות בפעילות "חבר מביא חבר" מסייעת לחברות בפעילות איתור מועמדים וגיוס עובדים ובהתאם, הן מוכנות בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות ויסייע באיתור וגיוס עובדים חדשים אליהן.

פארק ההייטק אינו צד בתהליך ולוקח חלק רק בסיוע לחברות המשתתפות להצטרף לפעילות, לרכז את המידע לתקשרו ולהפיצו לקהל היעד. האחריות המלאה היא של החברות המפרסמות, כל אחת על המשרות שהיא בוחרת לצרף למבצע , החל מהגדרת המשרות, הגדרת התמורה, בחינת ההתאמה, ההתקשרות, התשלום וכל שלב אחר כלשהו בתהליך.

הוראות אלו, מטרתן להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין החברות המשתתפות במבצע ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת פעילות "חבר מביא חבר" .

 • פעילות "חבר מביא חבר" מתייחסת לגיוס "חבר" מחפש-עבודה אשר קורות-החיים שלו/ה נשלחו ע"י "חבר."ממליץ.
 • "חבר" ממליץהמעוניין להשתתף בפעילות "חבר מביא חבר" , ישלח קורות-חיים באמצעות הקישור הייעודי של כל משרה המפורסמת בפעילות, הפרטים יישלחו לתיבת הדואר הייעודית של פארק הייטק בר לב ושל החברה המגייסת.
 • פעולת שליחת פרטי המועמד וקורות חייו מהווה אישור להוספת הנתונים למאגר עובדי הייטק של פארק ההייטק ולמאגר החברה המגייסת.
 • בפעילות " חבר מביא חבר" רשאים להשתתף עובדי החברות בפארק הייטק בר לב, אנשי הייטק אשר פארק ההייטק ו/או החברה המגייסת בוחרת לצרף להשתתף וכל אדם. אשר קיבל את הקישור לדף הפעילות.
 • קורות-החיים יירשמו ע"ש מקור ההגעה (החבר אשר שלח את הקו"ח) למשך 3 חודשים בלבד מיום שליחתו למאגר המועמדים של החברה המגייסת.
 • הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על "גיוס מוצלח" (גיוס מוצלח- לפחות עד תום 3 חודשי העסקה קלנדריים)
 • מסמך "קורות חיים" לעניין מבצע זה חייב לקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן:
  1. המסמך אמיתי וכולל עובדות נכונות ואמיתיות על מחפש העבודה.
  2. המסמך שייך לאדם אמיתי המעוניין בהצעות עבוה ואישר את שליחת קורות חייו
  3. החבר אינו רשום במאגר של החברה המגייסתכמחפש עבודה פעיל ב6 החודשים שקדמו למועד שליחתו.
 • מסמך "קורות-החיים" אינו עומד בתנאי התקנון ולא יזכה את שולחו בתמורה באם הגיע לחברה המגייסת בששת החודשים שקדמו למועד שליחת קורות-החיים על ידי החבר, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין (נשלח על ידי גורם שלישי) בידיעתו או שלא בידיעתו של בעל "קורות החיים".
 • החבר המפנה ייחשב כזכאי לתגמול רק לאחר בדיקה וקבלת אישור ממחלקת משאבי אנוש של החברה המגייסת
 • כמות קורות החיים אשר יכול כל חבר ממליץ לשלוח אינה מוגבלת.
 • החברה אינה אחראית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של מועמדים בקשר עם שליחת קורות חיים לידיה שלא ברשותם ו/או בידיעתם של המועמדים. השולח לוקח את האחריות המלאה לקבל את הסכמתו של המועמד בטרם העברת קורות החיים שלו לידי החברה
 • כחלק מהוגנות הדדית, לא יתקבלו קורות חיים של עובדים המועסקים בחברות הפועלות בפארק ההייטק בר-ל ו/או המשתתפות בפעילות מבצע "חבר מביא חבר".

 

גובה התגמול
על כל חבר שהפנת והתקבל לעבודה תקבל תגמול בשווי המצויין בפרטי המשרה אליה שלחת את קורות החיים. לכל משרה שווי תגמול שונה אשר מוגדר ע"י החברה המגייסת.

 • למען הסר ספק, מובהר כי המענק הינו חד פעמי בסכום ברוטו לפני מס
 • התגמול יוענק לחבר-המפנה באמצעות העברה בנקאית או צ'ק כנגד חשבונית עצמית שהחברה תוציא בניכוי מס או חשבונית שתוגש ע"י החבר הממליץ
 • הנהלת החברה המגייסת רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
 • למען הסר ספק, מובהר כי החברה המגייסתאינה מתחייבת  לקלוט את ה"חבר" ו/או להעניק למועמד הזכאי (כהגדרתו להלן) דמי הפניה כלשהם.
 • החברה המגייסת זכאית לשנות בכל עת את גובה המענק  לעובד זכאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהנ"ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיה ו/או כלפי פארק ההייטק ובלבד שהשינוי לא יחול על קורות חיים שהועברו קודם לעדכון, שאז במקרה של השמה מוצלחת, השולח יהיה זכאי לתגמול בשיעור המפורסם בתנאי השימוש, בעת העברת קורות החיים לחברה.
 • החברה המגייסתשומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תגמול כספי למועמד זכאי עבור "גיוס מוצלח", במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • כל עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) המשתתף בפעילות זו מאשר כי ידוע לו שהחלטת החברה המגייסתלעניין גיוסו או אי גיוסו של חבר לעבודה בחברה המגייסת הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) בפעילות עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה המגייסת.
 • החברה המגייסת ו/או פארק הייטק בר לבלא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לעובד, עובד זכאי, מועמד, מועמד זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות בפעילות, ו/או בגין קבלת התגמול הכספי. לעובד ו/או לעובד זכאי ו/או למועמד ו/או מועמד זכאי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה המגייסת ו/או פארק ההייטק בכל הקשור לפעילות "חבר-מביא-חבר", בכפוף להוראות תקנון זה.
 • במקרה שהעובד המגויס מגוייס למשרה חלקית ו/או לתקופה מוגבלת הזכאות לתגמול תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה המגייסת. במידה ויוצע תגמול למקרים אלו הדבר יצויין בהערות במעמד פרסום המשרה.

אנו שמחים שהחלטת לקחת חלק בפעילות "חבר מביא חבר" של החברות בפארק הייטק בר לב ובאמצעותה לסייע לחברים מוכשרים למצא עבודה ולחברות הייטק להתפתח בצפון.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה